گریس نومینال بلو ۵ کیلویی

56355000 تومان

گریس نومینال بلو ۵ کیلویی جزو محصولات صنعتی و بسیار پرفروش شرکت FUCHS می باشد.

این گریس در کشورمان به گریس نیروگاهی معروف می باشد،زیرا مصرف اصلی این گریس

در نیروگاه های کشورمان می باشد.

از گریس FUCHS NOMYNOL BLUE 1 در اورهال مولد های نیروگاه ها استفاده می شود.

این محصول شرکت فوکس جزو محصولات آنتی سیز می باشد.

گریس نومینال بلو ۵ کیلویی از هرگونه سولفور و ترکیبات کلر عاری می باشد.

این ویژگی از آسیب رسیدن به تجهیزات فلزی جلوگیری به عمل می آورد.

این گریس دارای پایه سنتتیک می باشد که این عامل باعث حفظ ویژگی های

ضد قفل شوندگی این گریس در دماهای بسیار بالا می شود